Schritt 4 – mir / dir und Verben

Video 1Video 2 Laden... d="M14,12L10,8V11H2V13H10V16M20,18V6C20,4.89 19.1,4 18,4H6A2,2 0 0,0 4,6V9H6V6H18V18H6V15H4V18A2,2 0 0,0 6,20H18A2,2 0 0,0 20,18Z" / ❮ ❮ ❯ ❯ ❮ ❯ Your browser does not support the audio...

Schritt 3 – mein / dein / sein

Video 1Video 2Video 3 Laden... d="M14,12L10,8V11H2V13H10V16M20,18V6C20,4.89 19.1,4 18,4H6A2,2 0 0,0 4,6V9H6V6H18V18H6V15H4V18A2,2 0 0,0 6,20H18A2,2 0 0,0 20,18Z" / ❮ ❮ ❯ ❮ ❯ ❯ Your browser does not support the audio element....

Schritt 2 – ein / kein

Video 1Video 2Video 3Video 4 Laden... d="M14,12L10,8V11H2V13H10V16M20,18V6C20,4.89 19.1,4 18,4H6A2,2 0 0,0 4,6V9H6V6H18V18H6V15H4V18A2,2 0 0,0 6,20H18A2,2 0 0,0 20,18Z" / ❮ ❮ ❯ ❮ ❯ ❯   Your browser does not support the audio element....

Schritt 1 – dem / dem / der / den

Video 1Video 2Video 3 Laden... d="M14,12L10,8V11H2V13H10V16M20,18V6C20,4.89 19.1,4 18,4H6A2,2 0 0,0 4,6V9H6V6H18V18H6V15H4V18A2,2 0 0,0 6,20H18A2,2 0 0,0 20,18Z" / ❮ ❮ ❯ ❯ Your browser does not support the audio element....